Yazarı :Anonim

Bilgisayar aðý, bilgisayar ve benzeri sayýsal sistemlerin belirli protokol altýnda iletiþimde

bulunmasýný saðlayan sistemdir.Að üzerindeki bilgisayarlar, birbirlreinden çok uzakta olsalar bile ayný

protokol sayesinde karþýlýklý çalýþabilirler.Karþýlýklý çalýþma, að üzerindeki iki sistemin uygulamaya

dönük ortak prosesler yürütmesi olarak tanýmlanabilir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Ses Kartında Bilmeniz Gerekenler