Yazarı :Oktay Aslanapa

Mil&tan,dnce I. binde kuzey Cin’de gorulen ve Cin kaynaklarmda Hiyung-Nu

ad1 ile tanman Asya Hunlar~ umurniyetle tarih sahnesinde ilk rol oynayan Turkler

olarak kabul edilmektedir. Milattan sonra dorduncu yuzydda Avrupa’da gdrulen

Hunlar bunlarm hir devaml olup, Attila (434-453) idaresinde Mang k~y~lar~na kadar

hemen’hemen butun Avrupa’ya hilkim olmuglard~r.

Asya Hunlar~ hakk~nda ilk tarihi kaynak M.0. 318 yrlmda Hunlar’la Cinliler ara-

smda yapdan bir an lag may^ gbsterir. Bu tarihten sonra Hunlar, Orhun ve Tola ne-

hirleri bdlgesi merkez olmak Were Huang Ho nehri boydk dirseginin iki tarafma

yaydmtglardu. Bu zamandan baglayarak Cinliler Turkler’e karg~ korunmak icin Cin

seddini drmeye koyulup doksan y~l sonra M:6. 214 de tamamlam~glard~r.

En Çok Okunan Kitaplar :  Türk Resim, Heykel Sanatı