Dosya İsmine Göre Ara
Yazara Göre Ara

Dosya Türleri
Bu dosya yasal hakları nedeniyle kaldırılmıştır. Dosyanın özetine ya da diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz.

YAŞAMIN GERÇEĞİ05-02-2014
Dosya:
YAŞAMIN GERÇEĞİ...

Yazar / Kaynak:

Kategori:

Dosya Formatı:

Dil - Çevirmen:
TürkçeÖzet:

Gerçek dünyam›z, “KOZA”m›z! Oysa, “KOZA”m›z›
gerçek Dünya san›yoruz! “Kozam›z”›n d›fl›ndaki gerçek
Dünya’dan acaba haberimiz var m›? “Nerede yafl›yorsunuz flu anda?” bu soruyu kime sorarsak soral›m, herkes,
do¤al olarak flu cevab› verecektir: “Elbette Dünya’da
yafl›yorum!”
Tabii bu, “Nerede yafl›yorsun?” sorusunun cevab›...
“Elbette Dünya’da yafl›yorum!” Birisine deseniz ki; “Sen
uzayl›s›n!”
“Hay›r... Olur mu öyle fley?” der… Veya “Ben
Dünyal›y›m” der. Peki ama o Dünya, uzayda de¤il mi?
Uzay›n içinde gezmekte olan bir dünya üzerinde de¤il miyiz? E¤er gerçekçi bir biçimde bakarsak; uzay›n içinde bir
zerreyiz, uzaydan bir parçay›z. Ama biz, kökleri as›rlar...
Kullanıcı Yorumları (0)

Bu dosyaya daha yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.

Facebook sayfamızı beğenerek kütüphanemize eklenen dosyaları kaçırmayın


Yaşamın Gerçeği05-02-2014
Dosya:
Yaşamın Gerçeği...

Yazar / Kaynak:

Kategori:

Dosya Formatı:

Dil - Çevirmen:
TürkçeÖzet:

Dünya’n›n Günefl çevresinde 30 defa tur atmas› anla- m›nda da “30 yafl›nday›m” diyoruz. Yani “Ben Dünya’ya geldi¤imden beri Dünya Günefl’in çevresinde tam 30 tur att›" demek istiyoruz. Ve buna göre zaman biçiyoruz ken- dimize. Yaln›z bu arada çok önemli bir gerçe¤i görmezlikten veya bilmezlikten geliyoruz; veya gerçekten bilmiyoruz, fark›nda de¤iliz bu gerçe¤in... Zira belki de “ “k ko oz za am m› ›z z” ”›n içinde böyle bir de¤er, böy- le bir bak›fl aç›s› yok! Evet... Gerçekten biz, her birimiz, kim olursak olal›m kendi “ “k ko oz za am m› ›z z” ”da yafl›yoruz ve “ “k ko oz za al la ar r a ar ra as s› ›” ” iletiflim- de bulunuyoruz; ama her birimiz bir di¤erimizle ya kendi kozam›zdan ya da onun kozas›n›n içindeki de¤erlerden söz ederek iletiflim, dolay›s›yla da iliflki kuruyoruz. K Ko oz za an n› ›n n d d› ›fl fl› ›n nd da ak ki i, , b be en ni im m v ve ey ya a s se en ni in n k ko oz za an n› ›n n d d› ›fl fl› ›n nd da ak ki i g ge er rç çe ek k y ya afl fla am m b bo oy yu ut tl la ar r› ›n nd da an n, , d de e¤ ¤e er rl le er ri in nd de en n h hi iç ç h ha ab be er rd da ar r d de e¤ ¤i il li iz z! ! Haberdar olmak da istemiyoruz esas›nda! Belki de korkuyoruz... Düflünmekten korkuyoruz!.. Kafam›z›n kar›flmas›ndan korkuyoruz! Bilinmezden korkuyoruz veya alt›ndan kalkamaya- ca¤›m›z, üstesinden gelemeyece¤imiz fleylerden korkuyo- ruz!
Kullanıcı Yorumları (0)

Bu dosyaya daha yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.

Facebook sayfamızı beğenerek kütüphanemize eklenen dosyaları kaçırmayınRastgele Dosyalar


PDFkutuphanesi.com da yayınlanan e-kitaplar,internet ortamında elden ele dolaşan kopyalardır. Amacımız internet ortamında paylaşılan e-kitapları bir arada sunmak ve ziyaretçilerimizin kitaplar hakkında fikir edinmesini sağlamaktır. Bu nedenle indirdiğiniz e-kitapları 24 saat içerisinde silmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kişi ve kurumların uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sitemiz SORUMLU değildir. Pdf Kütüphanesi, hiç bir dosyayı kendi sunucusunda barındırmaz. PdfKutuphanesi.com üzerinden paylaşılan dosya bağlantılarınının kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
İletişim: info@pdfkutuphanesi.com
info@PdfKutuphanesi.com | Webusta | ip: 54.162.165.158
pdfkütüphane Anasayfapdfkütüphane Facebook sayfası