Yazarı :Ahmed HULUSİ

Gerçek dünyam›z, “KOZA”m›z! Oysa, “KOZA”m›z›
gerçek Dünya san›yoruz! “Kozam›z”›n d›fl›ndaki gerçek
Dünya’dan acaba haberimiz var m›? “Nerede yafl›yorsunuz flu anda?” bu soruyu kime sorarsak soral›m, herkes,
do¤al olarak flu cevab› verecektir: “Elbette Dünya’da
yafl›yorum!”
Tabii bu, “Nerede yafl›yorsun?” sorusunun cevab›…
“Elbette Dünya’da yafl›yorum!” Birisine deseniz ki; “Sen
uzayl›s›n!”
“Hay›r… Olur mu öyle fley?” der… Veya “Ben
Dünyal›y›m” der. Peki ama o Dünya, uzayda de¤il mi?
Uzay›n içinde gezmekte olan bir dünya üzerinde de¤il miyiz? E¤er gerçekçi bir biçimde bakarsak; uzay›n içinde bir
zerreyiz, uzaydan bir parçay›z. Ama biz, kökleri as›rlar…

En Çok Okunan Kitaplar :  İncil Türkçe Meal