Yazarı :Ahmed Hulusi

Dünya’n›n Günefl çevresinde 30 defa tur atmas› anla- m›nda da “30 yafl›nday›m” diyoruz. Yani “Ben Dünya’ya geldi¤imden beri Dünya Günefl’in çevresinde tam 30 tur att›” demek istiyoruz. Ve buna göre zaman biçiyoruz ken- dimize. Yaln›z bu arada çok önemli bir gerçe¤i görmezlikten veya bilmezlikten geliyoruz; veya gerçekten bilmiyoruz, fark›nda de¤iliz bu gerçe¤in… Zira belki de “ “k ko oz za am m› ›z z” ”›n içinde böyle bir de¤er, böy- le bir bak›fl aç›s› yok! Evet… Gerçekten biz, her birimiz, kim olursak olal›m kendi “ “k ko oz za am m› ›z z” ”da yafl›yoruz ve “ “k ko oz za al la ar r a ar ra as s› ›” ” iletiflim- de bulunuyoruz; ama her birimiz bir di¤erimizle ya kendi kozam›zdan ya da onun kozas›n›n içindeki de¤erlerden söz ederek iletiflim, dolay›s›yla da iliflki kuruyoruz. K Ko oz za an n› ›n n d d› ›fl fl› ›n nd da ak ki i, , b be en ni im m v ve ey ya a s se en ni in n k ko oz za an n› ›n n d d› ›fl fl› ›n nd da ak ki i g ge er rç çe ek k y ya afl fla am m b bo oy yu ut tl la ar r› ›n nd da an n, , d de e¤ ¤e er rl le er ri in nd de en n h hi iç ç h ha ab be er rd da ar r d de e¤ ¤i il li iz z! ! Haberdar olmak da istemiyoruz esas›nda! Belki de korkuyoruz… Düflünmekten korkuyoruz!.. Kafam›z›n kar›flmas›ndan korkuyoruz! Bilinmezden korkuyoruz veya alt›ndan kalkamaya- ca¤›m›z, üstesinden gelemeyece¤imiz fleylerden korkuyo- ruz!

En Çok Okunan Kitaplar :  Sünen-i Nesai