Yazarı :Manuel Serrano Y. Sanz

Kanuni devrinde İstanbuldaki Türk hayatını anlatan bu eser, ismi bilinmeyen bir İspanyol tarafından 1557de yazılarak İspanya Kralı İkinci Filipe takdim edilmiştir… Yazarın takdim için yazdığı önsözden anlaşıldığına göre, eserin başlıca gayesi o tarihlerde Avrupanın en kuvvetli hükümdarlarından biri olan İkinci Filipe İspanyanın ve bütün Avrupanın en büyük hasmı olan Türkler hakkında bilgi vermektir. Yazar bu bilgileri üç kişi arasında sualli cevaplı bir konuşma halinde vermektedir. Konuşmacılar dan biri Türkler elinde esir olarak İstanbulda birkaç yıl yaşamış bir gemici, diğer ikisi ise ondan Türk hayatı hakkında bilgi alan arkadaşlarıdır. Pek muhtemeldir ki, yazar bu bilgileri tek bir şahıstan değil, fakat İstanbulda esir kaldıktan sonra İspanyaya dönebilen birçok kimselerden toplamıştır.
Eserin gayesi sadece Türk hayatı hakkında bir tasvir vermek de değildir Birçok müşahedeler tenkidci bir düşünce ile takdim edilmekte, hıristiyan dünyasına öğüt olacak mahiyette fikirler de verilmektedir. O çağların Avrupasında beğenilmeyen birçok noktaları düzeltmek maksadıyla seyahat eserleri yazmak ve yabancı ülkelerden örnekler vermek âdeti vardı. Fakat elimizdeki eser onlardan birçok bakımlardan farklıdır. Yorumlarda bazan hatâ bulunsa bile, anlatılanların büyük çoğunluğu müşahedeye dayanmaktadır, hattâ yazar, birçoklarının yaptığı gibi, sırf kendi fikirlerine destek vermek üzere hayatî vakıalar anlatmak yerine, Türkiye hakkında bu türlü hayatî bilgilerin çoğunu düzeltmeye çalışmaktadır.
Yazarın naklettiği müşahedeler şimdiye kadar bilinen¬lere bir yenilik katmıyor, fakat devletimizin en kudretli çağında ciddî bir Avrupalının, bir İspanyolun bize ve kendi memleketine nasıl bir gözle baktığını gösterdiği için çok faydalıdır. Maamafih, yazarın Türkiyeye hasım gözüyle bakması onu bazan aleyhte konuşmaya da zorlamaktadır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Yakaran Gönüller