Yazarı :Mihrican Aylanç

Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları, Özel Öğretim Yöntemleri

dersinde bilgilendirici ve öğretici metinlerin kavratılması ve bu metinlerdeki anlam ilişkileri-
nin ortaya çıkarılmasına yönelik ders uygulamalarında birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır-
lar. Bilgilendirici ve öğretici metinler okura doğrudan dünya yaşantısı ile ilgili bilgiler sunar

ve okurun bilgi birikimini arttırır. Bu tür metinlerin tümevarım yöntemiyle öğretimi öğrenci-
erde kalıcı ve istendik davranış değişiklikleri yaratılması sürecini destekler, öğrencilerin dil

gelişimini olumlu yönde etkiler. Türkçe öğretmeni adayları, metinlerdeki anlama dayalı

yapıların parçadan hareketle ortaya çıkarılması ve bunların gündelik hayatta kullanılabilir

hâle getirilmesi için sadece alana yönelik konuları değil yöntem, teknik ve stratejileri de

öğrenerek bunları uygulamaya dönüştürme becerisini de kazanmış olmalıdırlar. Çalışmamız

öğretmen adaylarının öğrendiklerini bilgilendirici ve öğretici metinler üzerinde uygulama

noktasında karşılaştıkları sorunları ve bunlara sunulan çözüm önerilerini içermektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Yerim Seni Öss