Dosya İsmine Göre Ara
Yazara Göre Ara

Dosya Türleri
Bu dosya yasal hakları nedeniyle kaldırılmıştır. Dosyanın özetine ya da diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türk Futbol Tarihi Ansiklopedisi - 7 cilt05-02-2014
Dosya:
Türk Futbol Tarihi Ansikloped...

Yazar / Kaynak:

Kategori:

Dosya Formatı:

Dil - Çevirmen:
TürkçeÖzet:

De¤erli futbolseverler, 1996 y›l›ndan bu yana baflar›lara al›flt›rd›¤›m›z Türk insan› için ne yaz›k ki 2002 Dünya Kupas› ve 2003 Konfederasyon Kupas›’n›n ard›ndan gelen dönemin çok keyifli geçti¤ini söyleyebilmek mümkün de¤il. 1996 y›l›nda, tarihinde ilk defa Avrupa fiampiyonas› finallerine kat›lma hakk›n› elde eden, 2000 y›l›ndaki Avrupa fiampiyonas› finallerinde ise çeyrek final oynama baflar›s›n› gösteren Milli Tak›m›m›z zirve noktas›na 2002 y›l›nda ulaflm›flt›. Tam 48 y›ll›k bir aradan sonra kat›lmay› baflard›¤›m›z 2002 Dünya Kupas› finallerine futbolun devlerini geride b›rakarak dünya üçüncüsü olmam›z Türk futbol tarihinin en önemli baflar›s›yd›. Kronolojik s›rayla incelendi¤inde giderek yükselen trendimiz, bu dönemde elde edilen zaferlerin bir rastlant› eseri olmad›¤›n› ortaya koyan en önemli kan›tt›. Türk futbolu 1990'l› y›llardan itibaren at›lan verimli tohumlar›n hasad›n› yap›yordu. Planl› bir flekilde büyütülen futbol ekonomisi, büyük bir tesisleflme ve altyap› hamlesiyle birlefltiriliyor, Türkiye'nin dört bir yan›na yay›lan tarama çal›flmalar›yla yetenekli gençler Milli Tak›mlar bünyesinde toplan›yor, yafl kategorilerinde bafllayan baflar›lar A Milli Tak›m›m›za kadar yükseliyordu.
Kullanıcı Yorumları (0)

Bu dosyaya daha yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.

Facebook sayfamızı beğenerek kütüphanemize eklenen dosyaları kaçırmayınRastgele Dosyalar


PDFkutuphanesi.com da yayınlanan e-kitaplar,internet ortamında elden ele dolaşan kopyalardır. Amacımız internet ortamında paylaşılan e-kitapları bir arada sunmak ve ziyaretçilerimizin kitaplar hakkında fikir edinmesini sağlamaktır. Bu nedenle indirdiğiniz e-kitapları 24 saat içerisinde silmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kişi ve kurumların uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sitemiz SORUMLU değildir. Pdf Kütüphanesi, hiç bir dosyayı kendi sunucusunda barındırmaz. PdfKutuphanesi.com üzerinden paylaşılan dosya bağlantılarınının kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
İletişim: info@pdfkutuphanesi.com
info@PdfKutuphanesi.com | Webusta | ip: 54.80.247.119
pdfkütüphane Anasayfapdfkütüphane Facebook sayfası