Yazarı :Türk Futbol Federasyonu

De¤erli futbolseverler, 1996 y›l›ndan bu yana baflar›lara al›flt›rd›¤›m›z Türk insan› için ne yaz›k ki 2002 Dünya Kupas› ve 2003 Konfederasyon Kupas›’n›n ard›ndan gelen dönemin çok keyifli geçti¤ini söyleyebilmek mümkün de¤il. 1996 y›l›nda, tarihinde ilk defa Avrupa fiampiyonas› finallerine kat›lma hakk›n› elde eden, 2000 y›l›ndaki Avrupa fiampiyonas› finallerinde ise çeyrek final oynama baflar›s›n› gösteren Milli Tak›m›m›z zirve noktas›na 2002 y›l›nda ulaflm›flt›. Tam 48 y›ll›k bir aradan sonra kat›lmay› baflard›¤›m›z 2002 Dünya Kupas› finallerine futbolun devlerini geride b›rakarak dünya üçüncüsü olmam›z Türk futbol tarihinin en önemli baflar›s›yd›. Kronolojik s›rayla incelendi¤inde giderek yükselen trendimiz, bu dönemde elde edilen zaferlerin bir rastlant› eseri olmad›¤›n› ortaya koyan en önemli kan›tt›. Türk futbolu 1990’l› y›llardan itibaren at›lan verimli tohumlar›n hasad›n› yap›yordu. Planl› bir flekilde büyütülen futbol ekonomisi, büyük bir tesisleflme ve altyap› hamlesiyle birlefltiriliyor, Türkiye’nin dört bir yan›na yay›lan tarama çal›flmalar›yla yetenekli gençler Milli Tak›mlar bünyesinde toplan›yor, yafl kategorilerinde bafllayan baflar›lar A Milli Tak›m›m›za kadar yükseliyordu.

En Çok Okunan Kitaplar :  2. Dünya Savaşında İnönü'nün Dış Politikası