Yazarı :İ. Öztuğ Bildirici

TopografikHarita?
Yapay objelerin akar ve durgun suların, arazi engebesinin, bitki örtüsünün ve yön tayini için gerekli diğer önemli objelerin gösterimini ana konu alan kartografik ürünlere “topografik topografikharitalar haritalar”denir.
Kartografya İ.ÖztuğBildirici
Kullanım alanları
Ö Öğ ğretim alan retim alanı ında nda: Öğretim kurumlarında derslerde, güncel olayların oluşyerlerinin açıklanmasında vb. Y Yö ön tayini i n tayini iç çinin: Dağcılık, ralli gibi gezi sporlarında, askeri operasyonlar, vb. İ İdare ve planlama alan dare ve planlama alanı ında nda: Taşınmaz mal hukukunda kadastro amaçlıolarak, arazi ve orman ekonomisinde, sulama, kurutma ve yol projelerinin gerçekleştirilmesinde, şehircilikte ve çevre planlamasında Bilimsel alanlarda Bilimsel alanlarda: Yer bilimlerinde (coğrafya, jeoloji, jeofizik, jeomorfoloji), çevre tarihi araştırmalarında, trafik mühendisliği alanında vb. Kartografya Kartografya: Tematik haritalar için altlık olarak
Kartografya İ.ÖztuğBildirici
Türleri
Temel topografikharitalar, plan haritalar 1:10 000 ölçeğine kadar Genel topografikharitalar 1: 1 000 000 ölçeğine kadar Coğrafi haritalar (Fiziki Harita) 1:1 000 000 dan küçük ölçeklerde
Kartografya İ.ÖztuğBildirici
Yerleşim birimleri
1:5000 ölçeğine kadar binaların kullanım amaçlarıkat adedi vb gösterilebilir. Yerleşim birimleri 1:10 000 ölçeğine kadar planimetrekoruyarak gösterilebilir. 1:25 000: bloklar halinde planimetrebenzeri gösterime geçiş… bazıyapılar hariçkullanım amaçlarıgösterilmez. 1:200 000 ölçeğine kadar tek binalar gösterilebilir . 1:300 000 den itibaren binalar gösterilmez, yerleşim merkezi yapılaşmanın dışsınırıile gösterilir. 1:500 000 den itibaren yerleşim merkezleri nokta işaretlerle gösterilir.
Kartografya İ.ÖztuğBildirici
Yerleşim bölgelerinin haritaya aktarımında objelerin öncelik sırası: 1.jeodeziknoktalar, demiryolları, ana caddeler 2.diğer cadde ve sokaklar, akar ve durgun sular 3.bina ve diğer yapılar 4.arazi engebesi, bitki örtüsübiçimindedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Türk Sanatı Tarihi - Grafik ve Fotoğraf