Yazarı :Aristoteles

Topikler’i teşkil eden ve ehemmiyet bakımından pek farklı olan sekiz kitabın konusu, olası bilginin aleti ola- rak alınan diyalektiğin incelenmesidir. Bu kitaplar bil- hassa Port – Royal mantığı (3. bölüm I. XVIII) ile "kul- lanılan bütün delillerin kendilerine irca olundukları bazı umumi başlar" diye tarif olunabilen bir Topoi veya müş- terek yerler koleksiyonunu ihtiva eder. Argümentasyon burada Birinci ve ikinci Analitikler de incelenen ilmî is- pattan çok farklıdır: Gereklinin yerini olası, ilmin yerini sanı alır; tartışma, hakikatin kendini aramağa ve keş- fetmeğe değil, ancak bir hasmı açıkça kuvvetsiz düşürme- ğe, itirafa mecbur etmeğe çalışır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Metafizik Nedir ?