Yazarı :Prof.Dr.Hüseyin Başar

insanlarõmõzõ iyi eğitemediğimiz, onlarõ yapmalarõ gereken davranõşlarõ uygun koşullar
sağlayarak yapar hale getiremediğimiz, ülkemizin yõllardõr içinde bulunduğu durumun da
gösterdiği, olumsuz bir gerçektir. Eğitim işini henüz yeterince beceremiyoruz.
İyi yönetici, iyi öğretmen, iyi ortamõn temel koşullar olarak görüldüğü iyi eğitim için, bu üç
koşuldan son ikisinin sõnõf içindeki işleyişine ilişkin sistemli bilgileri içeren bu kitap, ülkemizde bu
açõdan ilk olmanõn öncülüğü yanõnda, sõkõntõlarõnõ da taşõr. Yine de, her okul yöneticisi ve
öğretmen için gerekli bir başvuru kaynağõ, daha iyi eğitimi sağlama yolunda bir hizmet
basamağõdõr.
Okuyucularõn uyan ve eleştirileri, kitabõn daha iyiye ulaşmasõnda destek olacaktõr. Yazann
da okuyucudan beklediği, kitapta yazõlõ olanlardan “yanlõş” olduğu kanõtlanamayanlarõn
uygulanmasõdõr. Böylece, iyi eğitim yolunda yeni bir adõm daha atõlmõş olacaktõr.
Hüseyin BAŞAR

En Çok Okunan Kitaplar :  Kitapçık PHP