Yazarı :Faruk Tuncer

Görünen ve görünmeyen âlemin en büyük müfessiri Kurân-ı Kerimdir. Kâinatın yaratıcısının yerde ve gökteki gizli hazinelerinin açıklayıcısı, hâdiselerin altında gizli kalan gerçeklerin anahtarıdır. Kurân-ı Kerim, insanlığın her türlü manevi ve fikri ihtiyaçlarına cevap verecek yegâne kitaptır. Bu ezeli kelâm, devamlı gelişmekte olan ilim ve teknolojinin ışığı altında yeniden tefekkür edilmeli ve yorumlanmalıdır. Esas olan,yeni bilgilerin ışığında onu yeniden değerlendirip asrın idrakine sunmaktır.
Kurân-ı Kerimin;tevhid,risalet, haşir ve adalet gibi dört temel ilkesi vardır. Bu unsurlardan özellikle haşir (ahiret ya da kıyamet) hemen hemen Kurânın her suresinde doğrudan ya da dolaylı olarak ele alınmakta dır. Ancak bunların yanında Hakka Sûresinin ayrı bir hususiyeti vardır.
Hakka Sûresi kıyameti ve onun ahvalini anlatmaktadır. Sûrede, kıyamet, kıyametin şiddeti, kıyameti inkar edenlerin durumu, kıyamet manzaraları, kitabı sağından ve solundan verilenler, görünen ve görünmeyen şeylerin üstüne kasem, Kurânın müminler için öğüt, kafirler için ise üzüntü vesilesi olması mevzuları işlenmektedir.
Akademi Yayınlarından çıkan Hakka Sûresi kitabının giriş ve birinci bölümünde, sûrenin mahiyeti hakkında bilgiler veriliyor. İkinci bölüm, klasik ve modern tefsirlerden istifade ile Hakka Sûresi Tefsiri Denemesini, üçüncü bölüm, kıyametin ilmi açıdan değerlendirilmesini ve son bölüm ise kıyametin işlendiği sûreler ile Hakka sûresinin mukayesesini ihtiva ediyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kemik Atlası: Peşine Düşenler Ölümle Sınanır...