Yazarı :aeyStudio.com

Bu bölümümüzde hem web sitelerinin vaz geçilmez

elemanlarý olan Arayüzler (interface) in

yapýlmasýný öðrenip, yaptýðýmýz arayüzün nasýl

parçalara ayrýlarak HTML kodlarý ile beraber

kaydedildiðini hem de buna baðlý olarak butonlarýn

nasýl yapýldýðýný inceleyip öðreneceðiz.

Daha iyi anlayabilmek için yan taraftaki örnek

arayüzün yapýmýný anlatacaðýz.

En Çok Okunan Kitaplar :  CPU