Yazarı :Aristoteles

Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler. Du­ yumların verdiği zevk, bunun bir kanıtıdır. Çünkü on­ lar, özellikle de diğerlerinden fazla olarak görsel duyum­ lar, faydaları dışında bizzat kendileri bakımından bize zevk verirler. Gerçekten, sadece eylemle ilgili olarak de­ ğil, herhangi bir eylemde bulunmayı düşünmediğimiz­ de de görmeyi, genel olarak, bütün geri kalanlarına ter- 25 cih ederiz. Bunun nedeni, görmenin, bütün duyumları­ mız içinde bize en fazla bilgi kazandırması ve birçok farkı göstermesidir. Hayvanlar, doğaları gereği duyuma sahiptirler. Ancak o, bazılarında hafızayı meydana ge­ tirdiği halde diğerlerinde meydana getirmez. Bundan 980 b 21 ötürü bu birinciler, hatırlama yeteneğine sahip olma­ yan sonunculardan daha zeki ve öğrenmeye daha ye­ teneklidirler. Öğrenme yeteneğine sahip olmaksızın ze­ ki olan varlıklar, arılar ve aynı durumda olan bütün di­ ğer hayvanlar gibi sesleri işitme yetisine sahip olma­ yan varlıklardır. Buna karşılık öğrenme yeteneği, hafı­ zaya ek olarak, işitme duygusuna da sahip olan varlık- 25 larda bulunur.

En Çok Okunan Kitaplar :  Bataklık Meleği