Yazarı :Ahmed HULUSİ

Değerli dostlarım…
Allâh’ın lütfettiği bilgileri, 1965 yılında yazdığım ilk kitaptan bu yana geçen 35 yıllık süreç içinde, yazabileceğim ölçülerle
sizlerle paylaştım.
Bugün görebildiğim kadarıyla, bizim ilk defa açıkladığımız değerlendirmeler ve bakış açıları, “DİN”e en tutucu ve şekilci
yaklaşanlardan, en aydın görünenlere kadar, hemen her çevrede, yer almaya başladı; her ne kadar o görüşün altındaki
imzadan söz edilmese de.
Samimi olarak “DİN”i değerlendirmeye çalışanlara şu görüşümü son kez belirteyim ki…
İslâm Dini’ni gerçekten samimiyetle benimsiyorsanız, geçmişin şartları içinde oluşmuş yorumları bir yana koyarak, Hz.
Muhammed (aleyhisselâm)’dan bize intikâl eden verileri günümüz şartları ve bilgileri ışığında yeniden
değerlendirmeye alınız.
DİNDE REFORM OLMAZ!… Çünkü Din, “ebeden değişmez Sünnetullâh” üzerine bina olmuştur.
DİNİ ANLAMADA REFORMise çağımızda zaten başlamıştır…
Ancak bu reform, çeşitli çevrelerde söylendiği şekliyle yani dine lokalize yaklaşımlarla asla gerçekleşmez!
Bilmem ne şûralarının, “falanca filanca konular bugüne nasıl uyarlanır”, yaklaşımı yanlıştır; asla bu türden
yaklaşımlarla “Din”i anlamada reform meydana gelmez.
Dini anlamada REFORM’un gerçekleşmesi için, konunun kesinlikle en başından ele alınarak, “DİN”i temelden
ANLAYIŞINyeniden yapılandırılması zorunludur.
Dini kabullenmek, ya “gökte tanrı” ve onun yolladığı postacı-elçi peygamber ve fermannamesi kitap anlayışına ve
temeline göre yapılandırılır; ya da Kurân’ın açıkladığı “ALLÂH”, “RASÛL” ve buna dayalı, sistemi açıklayan “KİTAP”,
anlayışıyla olay değerlendirilip; her konu bu anlayışa göre yerli yerine oturtulur.
“DİN”, “gökte tanrı var yerde postacı – elçi peygamberi” kabulüne dayalı şekilde ele alınıp; sorunlara lokalize çözümler
arayışı ile anlayış reformuna çalışılırsa, kesinle bilelim ki, ortaya çıkan ucube, hiçbir aklı başında insan tarafından
üzerinde düşünülmeye,tartışılmaya değer bulunmayacaktır!
“Kurân’ın RUHU” esas alınmadan ortaya konulacak bütün yaklaşımlar, “göktanrı”nın fermannamesine kelime ve harf
bazında şekilci ve mantık-akıl dışı yaklaşımlar getirecektir. Bu da bazı akılsızların, “iman akılsızca yaklaşımdır” (!?)savına
pâye vermekten başka bir şey sağlamayacaktır.
Fark edelim ki…
İslâm Dini, bir kabile veya aşirete tanrı manitu ya da ilâh anlayışı edindirip; onları sopa korkusuyla yola getirmek
amacıyla, bir tanrı peygamberi tarafından topluma tebliğ edilmemiştir! …

En Çok Okunan Kitaplar :  Kur'an B Meali 1