Dosya İsmine Göre Ara
Yazara Göre Ara

Dosya Türleri
Bu dosya yasal hakları nedeniyle kaldırılmıştır. Dosyanın özetine ya da diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kitsch (Kiç) Olgusunun Sanat Eğitiminde Estetik Beğeniler Açısından Sorgulanması22-02-15
Dosya:
Kitsch (Kiç) Olgusunun Sanat ...

Yazar / Kaynak:

Kategori:

Dosya Formatı:

Dil - Çevirmen:
TürkçeÖzet:

Özet- Bu ara ştırmanın amacı, farklı e ğitim düzeylerinde kitsch olgusunun ö ğrencilerin estetik tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek ve elde edilen sonuçları sanat ve estetik e ğitiminin niteli ği açısından tartı şmaktır. Ara ştırma nitel ve nicel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmü ştür. Ara ştırmanın örneklemi Kocaeli ve Denizli illerinden farklı e ğitim seviyelerinde (ilkö ğretim, ortaö ğretim ve yüksekö ğretim) 180 ö ğrencinin katılımıyla olu şturulmu ştur. Ara ştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılının güz döneminde gerçekle ştirilmi ştir. Ara ştırma verileri ara ştırmacı tarafından geli ştirilen 20 soruluk bir anket yoluyla elde edilmi ştir. Ara ştırma verileri ankete katılan birey sayısına ve eserlere verilen tepkilere göre hem kendi içinde hem de gruplar arasında yüzde ve frekans hesapları ile analiz edilmi ştir. Ayrıca anketten elde edilen açık uçlu cevapların betimsel analizi yapılmı ştır. Ara ştırma sonuçlarına göre, ilkö ğretimden yüksekö ğretime kadar tüm ö ğrenci grupları kitsch olgusunun etkisi altındır. Ancak özellikle üniversite düzeyinde sanatla u ğra şan ö ğrencilerin kitsch resimlere daha az yöneldi ği tespit edilmi ştir. Ö ğrenci gruplarının almı ş oldu ğu sanat dersleri ba ğlamında nitelikli sanat eserleri ile olabildi ğince çok kar şıla şmasının kitsch’e e ğilimi azalttı ğı görülmü ştür. Anahtar Kelimeler: Estetik Be ğeni, Estetik E ğitimi, Sanat E ğitimi, Kitcsh Olgusu,
Kullanıcı Yorumları (0)

Bu dosyaya daha yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.

Facebook sayfamızı beğenerek kütüphanemize eklenen dosyaları kaçırmayınRastgele Dosyalar


PDFkutuphanesi.com da yayınlanan e-kitaplar,internet ortamında elden ele dolaşan kopyalardır. Amacımız internet ortamında paylaşılan e-kitapları bir arada sunmak ve ziyaretçilerimizin kitaplar hakkında fikir edinmesini sağlamaktır. Bu nedenle indirdiğiniz e-kitapları 24 saat içerisinde silmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili kişi ve kurumların uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sitemiz SORUMLU değildir. Pdf Kütüphanesi, hiç bir dosyayı kendi sunucusunda barındırmaz. PdfKutuphanesi.com üzerinden paylaşılan dosya bağlantılarınının kaldırılmasını istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
İletişim: info@pdfkutuphanesi.com
info@PdfKutuphanesi.com | Webusta | ip: 34.203.245.76
pdfkütüphane Anasayfapdfkütüphane Facebook sayfası