Yazarı :Nuray MAMUR

pdf / E-kitap

Özet- Bu ara ştırmanın amacı, farklı e ğitim düzeylerinde kitsch olgusunun ö ğrencilerin estetik tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek ve elde edilen sonuçları sanat ve estetik e ğitiminin niteli ği açısından tartı şmaktır. Ara ştırma nitel ve nicel veri toplama teknikleri kullanılarak yürütülmü ştür. Ara ştırmanın örneklemi Kocaeli ve Denizli illerinden farklı e ğitim seviyelerinde (ilkö ğretim, ortaö ğretim ve yüksekö ğretim) 180 ö ğrencinin katılımıyla olu şturulmu ştur. Ara ştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılının güz döneminde gerçekle ştirilmi ştir. Ara ştırma verileri ara ştırmacı tarafından geli ştirilen 20 soruluk bir anket yoluyla elde edilmi ştir. Ara ştırma verileri ankete katılan birey sayısına ve eserlere verilen tepkilere göre hem kendi içinde hem de gruplar arasında yüzde ve frekans hesapları ile analiz edilmi ştir. Ayrıca anketten elde edilen açık uçlu cevapların betimsel analizi yapılmı ştır. Ara ştırma sonuçlarına göre, ilkö ğretimden yüksekö ğretime kadar tüm ö ğrenci grupları kitsch olgusunun etkisi altındır. Ancak özellikle üniversite düzeyinde sanatla u ğra şan ö ğrencilerin kitsch resimlere daha az yöneldi ği tespit edilmi ştir. Ö ğrenci gruplarının almı ş oldu ğu sanat dersleri ba ğlamında nitelikli sanat eserleri ile olabildi ğince çok kar şıla şmasının kitsch’e e ğilimi azalttı ğı görülmü ştür. Anahtar Kelimeler: Estetik Be ğeni, Estetik E ğitimi, Sanat E ğitimi, Kitcsh Olgusu,