Yazarı :Anonim

-Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan larak haz rlanm olan bu standard n, zamanla

de i ikliklere uydurulmas mümkün oldu undan ilgililerin yay nlar izlemelerini

aksakl klar Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

En Çok Okunan Kitaplar :  Excel 2000'e Giriş