Yazarı :Eser KÖKER, Ülkü DOĞANAY

Haber metinlerini analize yönelik bu çalışmada ayrımcılık geniş anlamıyla
tanımlanacaktır. Zira ayrımcılığa yol açan ırkçılık, cinsiyetçilik ve milliyetçilik söylemleri
hem birbirleri ile hem de kendi içlerinde öylesi eklektik bir biraraya gelme ve etkileşim
döngüsü kurmaktadırlar ki, birini diğerinden ayıran sınırlar çoğu zaman belirsizleşmektedir.
Balibar’ın vurguladığı gibi, ırkçılığın geniş tanımı, “biyolojik kuramlaştırmaları olsun
olmasın, tüm dışlama ve azınlıklaştırma biçimlerini hesaba katar … [Ö]zellikle de
farklılıkların doğallaştırılmasında kullanılan ortak mekanizmayı inceleyebilmek için,
biçimsel olarak eşitlikçi bir toplumda toplumsal grupların (etnik grupların, fakat aynı
zamanda kadınların, cinsel sapkınların, akıl hastalarının, proletaryanın altındakilerin
vb.) ‘ırklaştırılması’ görüngülerine yol açan azınlıkların ezilmesi görüngülerini ırkçılık adı
altında topla[r]” (2007b: 66). Böylece, ayrımcılık ekonomik, sosyal, kültürel ve politik
hegemonyanın birçok biçimine bürünebilmekte ve tahakküm ilişkilerinin gizlenmesine
aracılık etmektedir. Balibar’ın Taguieff’e atıfla “ırksız ırkçılık” olarak adlandırdığı
ırkçılığın bu yeni görünümünde “baskın tema biyolojik soyaçekim” olmaktan çıkar
ve “kültürel farklılıkların aşılmazlığı”na odaklanır. Bireyleri ve grupları bir doğa gibi
algıladığı kültüre hapsettiği için farkçı ırkçılık, bir meta-ırkçılık1
olarak da adlandırılabilir
(Balibar, 2007a:32-33). Bu nedenle, çalışmada etnik, dinsel, kültürel ve kimlik temelli
ayrımcılığın toplumdaki her türlü ayrıcalıksız grubu hedef alan söylemlerle eklemleniş
biçimini ifade etmek üzere, ırkçılık ve ayrımcılık kavramları bir arada ve/veya birbirinin
yerine kullanılmıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  diyaIog EYLÜL - EKİM 2010