Yazarı :Necdet Tosun

Bu eser, İmâm-ı Rabbânînin tasavvufî görüşlerinin bir hulâsasını ihtiva ettiği için oldukça önemlidir ve Mektûbâtın özeti diye nitelenmesi mümkündür. Ayrıca Mektûbâtta bulunmayan birçok yeni bilgiyi de içermektedir.
Prof. Dr. Necdet Tosun
İkinci Binyılın Yenileyicisi (Müceddid-i Elf-i Sânî) olarak anılan İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindînin Mebde ve Meâd, Maârif-i Ledünniyye, Mükâşefât-ı Gaybiyye isimli üç risalesi, Nakşbendilik sahasında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından Farsça aslından özenle çevrildi. İmâm-ı Rabbânî Risaleleri, Hâcegân ve Nakşbendî büyüklerinin seyr u sülûk usulleri, mânevî yolculuğun mertebeleri, ruhlar âlemi, tecellîler, vahdet-i şuhûd, Allahın zâtı, sıfatları ve bunların dünya ile ilişkisi gibi hem kelâm hem de felsefenin temel konuları hakkında tasavvufî yorumlar ihtiva ediyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  SAS İçin Samba