Yazarı :Anonim

Öðretmen bilgisayarýnda bulunan Icon Author yazarlýk yazýlýmýnda hazýrlanmýþ bir

dersyazýlýmýný diðer öðrenci bilgisayarlarýnda kullanabilmek için aþaðýdaki iþlemler yapýlmalýdýr.

Önce File Manager programýný kullanarak öðretmen bilgisayarýndaki Icon Author altdizinini

paylaþtýrýnýz. Farenin ok ucuyla IAUTHOR alt dizinini iþaretleyiniz.

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilgisayar Ağlarında Temel Kavramlar