Yazarı :Asım Uysal

Mutlu bir evlilik, iki ayrı ki şili ğin birbirini bütünlemesiyle gerçekle şir. Bu bütünle şme şu boyutlarda olu şmalıdır: 1- insan insana ili şki kurmada uyum, 2- Topluluk içinde birliktelikte uyum, 3- Eşlerin varlık gösterimlerinde kar şılıklı tutum ve davranı şlarda uyum, 4- Birbirini tamamlamada ve bütünle şmede uyum, 5- Sosyal ve kültürel davranı şlarda uyum, 6- Sevgi, saygı ve güven duymada uyum, 7- Ruhsal ve cinsel ya şamda uyum ve bütünlük. Bu da e şlerin e ş zamanlı olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle şir. Evlilikte cinsel ve ruhsal uyum; evli çiftlerin en çok aradıkları, ancak pek azının bulabildi ği bir mutluluktur

En Çok Okunan Kitaplar :  Dukan Diyeti - Zayıflatan Tarifler