Yazarı :Ahmet Şerif İzgören

İle­ti­şim de­ni­len şey, do­ğal ve ken­di­niz ol­mak­tır. İçi­niz­de­ki ışı­ğın dış dün­ya­ya yan­sı­ma­sı­dır. İn­san­lar­la kur­du­ğu­nuz iliş­ki­nin içi­ne ya­pay­lık gi­rer­se dost­luk­la­rı, iç­ten ve in­san­lık do­lu bir ha­ya­tı unu­tun.

En Çok Okunan Kitaplar :  Özgürlük:Kendin Olma Cesareti