Yazarı :Anonim

Sanaldoku programlamada onemli bir yere sahip CSS kavram , 1995

W3C (World Wide Web Consortium) tarf ndan geli stirilmi

cok h zl bir sekilde geli sen HTML kullan m na cok b uy uk kolayl klar ge-
tirmi stir. CSS ile HTML’de yap lmas zahmet gerektiren i

sekilde yap labilir.

HTML imleri genel olarak d ok uman n taray c uzerinde nas l g or unece gini

belirler. Renkleri, yaz karakterlerini, resimleri ve daha bir cok veriyi taray c

uzerine istedi giniz sekilde yerle stirebilirsiniz. HTML’in ilk zamanlar nda yeter-
siz olan buyruklar bu i s i cin giderek zenginle stirilmi stir. Sadece resim veya

yaz de gil, ses ve g or unt u dosyalar n taray c i cerisinde g or unt ulemek m umk un

olmu stur. Ancak 90’l y llarda geli simini h zland ran HTML beraberinde baz

uyumsuzluk hatalar n getirmi stir. Bunun uzerinde HTML’i belli standartlara

En Çok Okunan Kitaplar :  Access Veri Tabanı

oturmak i cin W3C taraf ndan baz cal smalar ba slat lm st r. Buna g ore W3C,

recommedation” denilen tavsiye nitele gi i ceren d ok umanlar olu sturmu stur.

Bu d ok umanlar http://www.w3c.org adresinde yay mland ktan sonra ta-
ray c ureticileri taraf ndan hayata ge cirilmeye ba slanm st r. B oylece d unya

cap nda ge cerli olan bir HTML standard olu smaya ba slam st r.

Bu ba glamda HTML kullan m kolayla st ran ve etkin bir sekilde kul-
lan lmas durumunda belli standartlar yakalamay sa glayan CSS g undeme

gelmi stir. Bununla ilgili yine W3C taraf ndan baz tavsiyeler yay mlanm st r.

1996 y l nda CSS1 olu sturulmu s, 1998 y l nda ise CSS2, CSS1 uzerine otur-
tulmuştur.