Yazarı :Cem İncesu

Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý evreye ayýrmýþtýr (Kinsey 1948, 1953, Masters ve Johnson 1994). 1) Uyarýlma evresi 2) Plato evresi 3) Orgazm evresi 4) Çözülme evresi. Þekil 1 ve Þekil 2’de bu dört evre erkek ve kadýn için ayrý ayrý grafiklerle göste- rilmiþtir. Erkekteki cinsel yanýt döngüsü genellikle birbirine benzer ve tek bir grafikle tanýmlanabilir. Ancak kadýnlarda durum farklýdýr. Kadýndaki cin- sel yanýt döngüsü, tepkinin hem yoðunluðu hem de süresiyle iliþkili olup, sayýsýz çeþitlilikte olabilir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Durumu - Swot Anal