Yazarı :Efe Korkut Kurt

1912 yılında Vassily Kandinsky‟nin (1866-1944) “Concerning The Spiritual In Art”, “Sanatta

Zihinsellik Üzerine” adını taĢıyan teorik kitabı yayımlanır. Bunu Mondrianın (1872-1944),

1919-20 tarihlerinde “Natural Reality And Abstract Reality” (An Essay in Trialogue Form)

adlı kitabı takip eder. Bu kitaplar iki ünlü sanatçının resimdeki tutumunu ve sanat etiklerini

açıklayan niteliktedir. Kandinsky‟nin imzasını attığı “Sanatta Zihinsellik Üzerine” adlı kitap,

soyut sanatın felsefi içeriğini ve ne olduğunu “konseptini” dile getirmekteydi. Kandinsky

resim çalıĢmaları sırasında temellendirmiĢ ve geliĢtirmiĢ olduğu soyut sanat teorisini kendine

özgü diliyle aktarmaktaydı. Soyut sanatın manifestosu niteliğini taĢıyan bu kitap yayınlandığı

anda geniĢ bir yankı yaratmıĢ ve birçok sanatçıyı etkisi altına almıĢtır.

En Çok Okunan Kitaplar :  KPSS Coğrafya