Yazarı :Nurettin Veren

Nurettin Veren, Fethullah Gülen’in 1966’dan itibaren çok yakınında olan ve son dönemde verdiği röportajlarla, yaptığı açıklamalar ve gerçekleĢtirdiği televizyon programlarıyla dik¬kat çeken bir isim. Otuz beĢ yılı aĢkın bir süre Nur Cemaati içinde giderek öne çıkan Fethullah Gülen Grubu’nda Gü¬len’in çok yakın çalıĢma arkadaĢı olarak ‘çekirdek ekip’ içeri¬sinde yer almıĢ. Veren, devleti ve toplumu kuĢatan, daha da ötesi emper-yalist uluslararası senaryolarda rol alan bu aktörü üç evrede ele alıyor. Birinci Evre, 1966’dan 1986’ya kadar olan yirmi yıllık dönem… Ġkinci Evre, 1986-1996 arasındaki on yıllık dönemi kapsıyor. Üçüncü Evre ise, 1996’dan sonraki ve bir yerde de Gülen’in hareketi ABD’den yönettiği yıllardır. 1996’yla baĢlayan son evre, aynı zamanda Nurettin Ve-ren’in Fethullah Gülen Hareketi ile yollarını da iyice ayırma¬ya baĢladığı bir dönemdir. Nitekim, Veren, bu süreçte son olarak Gülen’i ABD’deki imtiyazlı ortamında ziyaretinden he¬men sonra fiili olarak bu hareketten kopacaktır. Elinizdeki çalıĢma, Fethullah Gülen Hareketi’nin çekirdek kadrosu içerisinde yer alan ve özellikle IĢık Evleri, yurt-der-sane-okulları ve finans kurumlarını örgütleyen; yurt dıĢında¬ki okulları hayata geçiren ve siyaset dünyasıyla hareket ara¬sındaki diyalogu kuran kiĢi olan Nurettin Veren’in ilk elden verdiği panoramik bir bilgi ve değerlendirmedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Çapraz İlişkiler